AVÍS LEGAL    


CENTRE MÈDIC MONTREIX, S.C.P., amb seu social en l'Avinguda de la Unitat, 4 Montcada i Reixac 08110 Barcelona, és la titular de la base de dades. Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça Avinguda de la Unitat, 4 Montcada i Reixac 08110 Barcelona.

Les dades sol·licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració i docència. CENTRE MÈDIC MONTREIX, insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per CENTRE MÈDIC MONTREIX, i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CENTRE MÈDIC MONTREIX, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Consentiment del remitent mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

The page was started with Mobirise